Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 | 25. 5. se nekonají prohlídky zámku Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

O nás

Rod Kinských patří mezi nejstarší českou rodovou šlechtu. Poprvé byl zmiňován počátkem 13. století za panování krále Přemysla Otakara I. Původním sídlem jejich předků byla vesnická tvrz Vchynice u Lovosic, odkud mají i své jméno –Wchynští. To se během staletí přeměnilo na dnešní podobu Kinští. Generace rozvětveného rodu se díky svým zásluhám a rostoucímu jmění domohly vzestupu. Z původních vladyků a rytířů se stala hrabata a knížata s rodovým znakem, ve kterém jsou umístěny tři vlčí zuby v rudém poli.

Od roku 1628 je císařským výnosem potvrzen dědičný titul pánů Kinských. Členové rodu Kinských zastávali posty nejvyšších kancléřů, nejvyšších lovčí, získali pět rytířů řádu Marie Terezie a osm rytířů řádu Zlatého rouna. Po řadu století sídlili na dědičném panství Chlumec nad Cidlinou, aby v prvé polovině 20. století převzali sňatkem také správu panství Žďár nad Sázavou. Pro protinacistické postoje rodiny uvalili němečtí okupanti na jejich majetek nucenou správu, po válce pak byl zestátněn. Příslušníci rodu odešli do zahraničí, hrabě Radslav se uchýlil do Francie, kde působil jako světově známý vědec v reprodukční imunologii.

Novodobá historie tohoto starobylého českého šlechtického rodu se začala psát v roce 1992, když si hrabě Radslav Kinský převzal zestátněný majetek. Od roku  2008 pokračují v obnově zámeckých objektů jeho synové Constantin a Charles Nikolas Kinští. V roce 2015 otevřeli na žďárském zámku interaktivní Muzeum nové generace.

Východ slunce nad žďárským zámkem

Historie zámku a kláštera

Historie zámku - 1252

1252

Založení cisterciáckého kláštera Studnice Blahoslavené Panny Marie a osady Žďár, které inicioval otec svaté Zdislavy, Přibyslav z Křižanova, ale až jeho zeťové, Boček ze Zbraslavi a Smil z Lichtenburka jeho úmysl uskutečnili.

Historie zámku - 1300

1300

Těžké začátky, kdy klášterní komunita bydlela ve srubu z kmenů a začala se stavbou kamenného kostela, popsal mnich Jindřich Řezbář v latinsky veršované kronice CRONICA DOMUS SARENSIS.

Historie zámku - 1423

1458

Klášter se stává majetkem krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, jakožto potomka zakladatele kláštera. Během své vlády (1458 – 1471) se pokusil o obnovu kláštera, který byl během husitských válek vydrancován a vypálen.

Historie zámku - 1614

1614

Klášter se stává osobním majetkem olomouckého kardinála Františka z Ditrichštejna, který nechal prelaturu (obydlí opata) přebudovat na zámek.

Historie zámku - 1638

1638

Velehradský opat Jan Greifenfels z Greifenfelsu, který je považován za druhého zakladatele kláštera, vykoupil bývalý klášterní majetek od Maxmiliána z Ditrichštejna.

Historie zámku - 1689

1689

Klášter postihl rozsáhlý požár, v rámci jeho obnovy byl vybudován kostel svaté Markéty.

Historie zámku - 1705

1705

V čele konventu stanul opat Václav Vejmluva, který povolal významného architekta Jana Blažeje Santiniho- Aichla, sochaře Řehoře Thenyho, či malíře Michaela Willmanna.

Historie zámku - 1722

1722

Éra proměn areálu do podoby jednoho z nejvýznamnějších církevních sídel vyvrcholila vysvěcením kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Historie zámku - 1784

1784

Po rozsáhlém požáru požádal opat Otto Steinbach z Kranichštejna o zrušení kláštera císaře Josefa II.

1826

Areál se stává majetkem nejvyššího maršálka Království českého hraběte Josefa Vratislava z Mitrovic.

Historie zámku - 1886

1886

Založení základní školy a sboru dobrovolných hasičů hraběnkou Klotyldou hraběnkou Clam-Gallasovou, rozenou z Ditrichštejna

Historie zámku - 1930

1930

Posledním šlechtickým vlastníkem se stala chlumecká linie hrabat Kinských, která panství zdědila.

Historie zámku - 1939

1939

Panství je násilně zabráno nacisty jako odplata za protinacistické iniciativy rodiny Kinských.

Historie zámku - 1948

1948

Bývalý klášter, nyní zámek s celým žďárským panstvím byl znárodněn.

Historie zámku - 1991

1991

Panství bylo restitučně navráceno rodině Kinských.

Historie zámku - 1994 - Zelená hora

1994

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

2014

Poutní kostel na Zelené hoře je navrácen do majetku církve.

2015

Otevření Muzea nové generace.

Mapa areálu

Zámek Žďár - mapa areálu Zámek Žďár - mapa areálu
 1. Mariánský sloup Panny Marie

  Dílo lužického sochaře Matěje Václava Jäckela (1655–1738) byl původně součástí kašny. Prototyp sochy autor později ještě několikrát zopakoval. Chcete se
  dovědět kde? Zkuste jeden z našich prohlídkových okruhů!

  Více informací
 2. Barokní věž

  Třípatrová zvonice cisterciáckého kláštera dnes slouží jako příjemné ubytování pro návštěvníky.

  Více informací
 3. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

  Dominantou druhého nádvoří je bývalý cisterciácký konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, který byl srdcem kláštera.

  Více informací
 4. Prelatura
  Barokní prelatura, osobní sídlo opata, kde přijímal návštěvy a vedl důležitá jednání, byla navržena architektem Janem Blažejem Santini Aichelem. Síň nyní slouží pro svatební obřady a koncerty. Podívat se sem můžete také během našich prohlídkových tras.

  Více informací
 5. Barokní konírny
  Barokní konírny sloužily pro šlechtickou mládež v tzv. šlechtické akademii zřízené roku 1727. Zavede vás sem naše trasa Po stopách Santiniho.

  Více informací
 6. Budova konventu
  Prostorný sál s maximální kapacitou 200 sedících osob se nachází v budově bývalého klášterního konventu. Prostor je vhodný pro představení, koncerty, semináře, ale i svatební hostiny a další společenské akce.

  Více informací
 7. Sádky
  Vodní nádrže určené k chovu ryb jsou staré jako žďárský klášter sám. Pro cisterciáky měla voda nejen mystický, ale i velmi praktický význam.

  Více informací
 8. Studniční kaple a rajský dvůr
  Gotická kaple, která chránila důležitý zdroj pitné vody, prošla během let několika přestavbami. Nejvýraznější byla barokní přestavba v 18. století od J. B. Santiniho.

  Více informací
 9. Konventský rybník
  Cisterciácké kláštery byly nejčastěji zakládány kolem vodních toků, neboť cisterciáci prosluli zakládáním rybníků.

  Více informací
 10. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (UNESCO)
  Unikátní umělecké dílo bylo vystavěno v letech 1719–1722 architektem J. B. Santinim.

  Více informací
 11. Bránský rybník
  První rybník, který zde cisterciáčtí mniši založili.

  Více informací
 12. Hospodářský dvůr Lyra
  Svůj název získal dvůr postavený architektem J. B. Santinim díky zvláštnímu půdorysnému tvaru s esovitě prohnutými postranními staveními.

  Více informací
 13. Dolní hřbitov
  O jeho stavbě rozhodl žďárský opat Vejmluva na začátku 18. století v době, kdy se očekával příchod morové epidemie. Stavba se uskutečnila podle návrhu J. B. Santiniho, byla to jeho první realizace ve žďárském areálu.

  Více informací
 14. Kaple sv. Markéty
  Postavena ve 14. století bývala součástí kláštera. V roce 1700 byla barokně přestavěna architektem Spinnetim na stavbu s osmiúhelníkovým půdorysem. V současné době je zde provozováno soukromé ubytování.

  Více informací

Napsali o nás

Zázrak ve Žďáru

Muzeum nové generace: Zážitek srovnatelný s mezinárodní elitou. Článek na www.czechdesign.cz.