Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Plné znění dokumentu

Všeobecné obchodní podmínky (Podmínky)
společnosti Zámek Žďár

1. Účel a použití Podmínek

1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (Klient) a společností Zámek Žďár, se sídlem Menclova 2479/10 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 26537516, info@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz (Zámek Žďár) jako ubytovatelem, jejichž předmětem je poskytování ubytování v prostorech Zámku Žďár, a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.

1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost odchylná smluvní ujednání.

1.3 Podmínky mohou být ze strany Zámku Žďár jednostranně změněny nebo doplněny, pro Klienta je přitom závazné znění Podmínek, které jsou účinné v době uzavření Smlouvy.

2. Smlouva mezi Klientem a Zámkem Žďár

2.1 Smlouva mezi Zámkem Žďár a Klientem (Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře
Klientem v online rezervačním systému na webových stránkách Zámek Žďár (Rezervační
systém) a potvrzením této rezervace ze strany Zámku Žďár zasláním e-mailu na adresu
Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to
písemně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a
Zámkem Žďár potvrzením objednávky Klienta ze strany Zámku Žďár nebo potvrzením
nabídky Zámku Žďár ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který Zámek Žďár poskytuje
Klientovi pokoj či apartmán v areálu zámku, cenu za takové ubytování, způsob platby a její
splatnost.

2.3 Zámek Žďár eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na
požádání zpřístupnit Klientovi.

2.4 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.5 Minimální doba ubytování jsou 2 dny (jedna noc).

2.6 Maximální počet osob, které mohou být současně ubytovány v největším apartmánu, je 7 dospělých osob, kde 5 osob mají standardní lůžko a maximální kapacita přistýlek jsou 2.

2.7 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné
údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje Zámek Žďár za účelem napravení těchto chyb. Zámek Žďár neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s Zámkem Žďár anebo ve Smlouvě.

3. Cena a rezervace

3.1 Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb) včetně DPH je uvedena v Rezervačním systému nebo je jiným způsobem sdělena Klientovi před provedením rezervace.

4. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na e-mailovou adresu reception@zamekzdar.cz, či kontaktováním recepce Zámku telefonicky. Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) po úhradě ceny ubytování ze strany Klienta za částku označenou jako NEVRATNOU, Zámek Žďár Klientovi tuto částku vyúčtuje a ten se zavazuje Zámku Žďár uhradit storno poplatek ve výši 100 % ceny příslušného ubytování včetně DPH, k jehož zrušení došlo.

4.2 Pokud se Klient nedostaví k ubytování podle Smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu ubytování. Zámek Žďár není v tomto případě povinna poskytnout službu v náhradním termínu.

5. Práva a povinnosti stran

5.1 Klient se dostaví na místo ubytování dle Smlouvy v časovém úsek od 14 do 17h dle podmínek smlouvy. V případě potíží při hledání místa ubytování je Klientovi k dispozici recepce, která funguje do 18h každý den v týdnu, mimo sezónu do 17h, a kterou může kontaktovat na telefonním čísle uvedeném v kontaktních informacích na webu Zámku Žďár.

5.2 Při předání klíčů k ubytování je nutné vyplnění registračních karet obsahující osobní údaje nutné pro evidenci, jako je jméno, příjmení, trvalé bydliště, číslo OP, datum narození a kontaktní údaje.

5.3 Klient se zavazuje, že pokoj či apartmán a jeho okolí zámku či společné ubytovací prostory bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí a kulturní památce, které obklopuje ubytovací jednotku, ubytování samotnému a jejím budoucím Klientům.

5.4 Klient není oprávněn v ubytování provádět jakékoli úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. Dojde-li k jakékoli situaci, která vyžaduje jakýkoli zásah, je Klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat recepci Zámku či pověřenou osobu a zachovat se dále dle těchto Podmínek.

5.5 Klient je povinen pokoj či apartmán kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži.

5.6 Klient a osoby, které s ním sdílí pokoj v rámci ubytování, se v něm zdrží kouření.

5.7 Klient se zavazuje do ubytování nevnášet předměty, které jsou při rozumném uvážení spojené s vyšším rizikem poškození ubytovací jednotky.

5.8 Klient se zavazuje opustit pokoj či apartmán při skončení ubytování čistý úměrně k běžnému využití a nepoškozený.

5.9 V případě poškození jakéhokoliv inventáře pokoje/apartmánu v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito Podmínkami, etickým kodexem nebo bezpečnostními či technickými pravidly, je Zámek Žďár oprávněn požadovat po Klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.

5.10 V případě škody na ubytování (nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) se Klient zavazuje okamžitě kontaktovat zámeckou recepci či odpovědnou osobu na telefonním čísle sděleným Klientovi dle čl. 5.1 výše. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se Klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu a Policii ČR.

5.11 Oznámí-li Klient řádně a včas Recepci či oprávněné osobě vadu ubytovací jednotky, a neodstraní-li Zámek Žďár vadu bez zbytečného odkladu, takže Klient může ubytovací jednotku užívat jen s obtížemi, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny ubytování. V žádném případě není Klient oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Klient právo na prominutí ceny ubytování nebo může Smlouvu vypovědět
bez výpovědní doby.

5.12 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, ubytovací jednotce a okolnímu prostředí šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.

5.13 Zámek Žďár je oprávněn před uplynutím sjednané doby ubytování Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti dle Smlouvy a těchto podmínek. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.

5.14 Zámek Žďár neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou na straně Klienta a s ním ubytovaných osob v důsledku nedodržení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších předpisů či kodexů, na které tyto Podmínky odkazují. Klient současně bere na vědomí a souhlasí, že
Zámek Žďár neodpovídá za jakékoli škody na majetku či zdraví, které Klient a jakákoli osoba s ním ubytovaná v mobilní jednotce utrpí při jakýchkoli aktivách a pohybu v okolí ubytovací jednotku a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko Klienta a jakékoli ubytované
osoby.

5.15 Klient není oprávněn přenechat ubytovací jednotku do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Jestliže tyto Podmínky odkazují na jakékoli další předpisy, kodexy, technická a bezpečnostní pravidla, pak takové předpisy tvoří součást těchto Podmínek a vztahují se, tak jako tyto Podmínky, na každou jednotlivou Smlouvu, není-li ve Smlouvě výslovně písemně uvedeno jinak.

6.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR, přičemž pro tyto spory strany sjednávají pravomoc českých soudů a místní příslušnost obecného soudu hideandseek, případně soudu jemu instančně nadřízeného.

6.3 K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi Zámkem Žďár a Klientem, je-li Klient spotřebitelem, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice, internetová adresa: www.coi.cz.

V případě, že dojde k úrazu ihned vyhledejte lékařskou pomoc, drobné ranky lze ošetřit lékárničkou, která je umístěna na recepci. V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla (volání je bezplatné):150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Obecní (městská) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volán