Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Stabilitas loci – co je stabilita?

Studenti poskládají mozaiku pravidel, mezinárodních vztahů i hospodářských a duchovních funkcí bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Zamyslí se nad tím, jaké normy, způsoby řízení, ekonomické modely nebo nosné myšlenky fungují i v dnešní době.

Stabilitas loci je jedno z pravidel cisterciáckého řádu. Řeholníci a řeholnice skládali sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, zavázali se k modlitbě a práci. Zamyslíme nad tím, co lidé ve 13. století vedlo ke vstupu do církevního řádu. Prozkoumáme klášter jako důležité duchovní, hospodářské i společenské centrum doby. Ve čtyřech skupinách skrze badatelskou práci ověříme důležité informace v Muzeu nové generace. Vedle toho si navrhneme vlastní organizaci nebo komunitu. Záleží na studentech, jaká připraví pravidla, způsoby řízení nebo nosnou myšlenku pro soužití lidí v jednom společenském uspořádání. Svoje nápady porovnáme s historickými poznatky a závěry si navzájem odprezentujeme na několika místech v areálu zámku (v bývalém klášteře).

Program rozvíjí především klíčové kompetence:

Kompetence k učení: 

  • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává;

Kompetence k řešení problémů:

  • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry;
  • zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků;

Kompetence komunikativní:

  • prezentuje vhodným způsobem svoji práci i sám sebe před známým i neznámým publikem;

Kompetence sociální a personální:

  • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů;
  • rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům;

Kompetence občanské:

  • o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu;
  • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí;
  • rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání;
  • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování.

Vzdělávací oblasti:

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a společnost

studenti SŠ
120-180 minut
100 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

Edukační program Stabilitas loci - Zámek Žďár nad Sázavou